Hamn

Kajplatser

 • SBK’s bryggor rymmer ca 45 kajplatser.
 • Det finns inte tillgång till uppläggningsplats.
 • I mån av plats tar vi emot gästliggare (sommar och vinter) samt dygnsgäster.
 • Styrelsen beviljar kajplats för medlemmar och gästliggare.
 • Hamnkapten avgör om plats kan upplåtas till dygnsgäster.

Sommar

 • Sommarsäsong avser 1 maj – 31 oktober.
 • Vi belägger i första hand hamnen med medlemsbåtar.

Vinter

 • Vintersäsong avser 1 november – 30 april.
 • Vi belägger i första hand hamnen med medlemsbåtar.
 • Hamnen är under vintersäsongen öppen för gästliggare.

I händelse av tillbud

I klubbhuset finns 100kg absorberingsmedel (för landbaserade utsläpp) att tillgå samt en 25m lång läns att lägga i vattnet vid utsläpp i vattnet eller avgränsa en sjunken båt som en säkerhetsåtgärd i ett initialt skede. Därutöver:

 • Båtägaren kontaktar Säkerhets- och Miljöansvarig. Kontaktuppgifter finns under Kontakt.
 • Säkerhets- och Miljöansvarig gör, tillsammans med Hamnkapen och båtägaren, en första bedömning av situationen och vidtar åtgärder.
 • Säkerhets- och Miljöansvarig röst väger alltid tyngst och hen har alltid sista ordet. Fokus är att på en snabb insats och reducera påverkan.
 • Om risk för kontaminering föreligger eller skett kontaktar Säkerhets- och Miljöansvarig relevanta myndigheter, ex. räddningstjänsten, kustbevakningen, SFV och Miljöförvaltningen.
 • Medlemmar ska ha egna verktyg såsom absorptionsdukar i båten för uppsamling av förorenat slagvatten. Utöver detta finns material i klubbhuset enligt följande; se ovan
 • Båtägaren ansvarar (enligt Kajplatsavtalet) för eventuell bärgning, bortforsling och sanering.

Friskrivning

SBK friskriver sig allt ansvar för skador som kan uppkomma till följd av nyttjande av kajplats.

Båtägaren skall alltid tillse att SBK hålls fullt ut skadeslös i det fall båtägare brister i sina åtaganden under avtalet. Åsidosätter båtägaren sina skyldigheter enligt lag eller detta avtal har SBK rätt att, med omedelbar verkan, säga upp avtalet. Båtägaren ska ersätta SBK all skada och alla kostnader som uppkommer till följd av att båtägaren åsidosätter sina skyldigheter.

SBK har inget ansvar för andra båtägares agerande och svarar således inte för eventuella skador som uppkommer mellan båtägare i hamnen. Detta regleras alltid båtägare emellan. Rekommendationer och/eller åtgärder från Hamnkapten och / eller SBK företrädare är inte att betrakta som en säkerhetsgaranti.

.