Miljöpolicy

Miljöfarlig verksamhet

Den verksamhet som bedrivs på Skeppsholmens Båtklubb område är av sådan art att den lyder under miljöbalkens regler. I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som skall tillämpas av alla som bedriver någon form av miljöfarlig verksamhet, t.ex. en båtägare som målar sin båtbotten eller konserverar sin motor. Hänsynsreglerna i miljöbalken omfattar bland annat ett kunskapskrav, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen.

 • Kunskapskravet innebär att verksamhetsutövare, exempelvis båtägare eller båtklubb, har skyldighet att besitta tillräckliga kunskaper om vad som gäller för att skydda bland annat miljön, sig själv och andra människor. 
 • Försiktighetsprincipen innebär, bland annat att klubbens medlemmar samt hamngäster skall förhindra att giftiga ämnen riskerar att läcka ut i miljön vid såväl målning som rengöring och borttagning av båtbottenfärg. 
 • Produktvalsprincipen innebär att man skall välja produkter med omsorg, helst biocidfria båtbottenfärger och miljövänliga produkter i övrigt.

Skeppsholmens Båtklubb (fortsättningsvis SBK) och klubbens båtägarna är således skyldiga att säkerställa att verksamheten i SBKs hamnområde inte orsakar problem och skada för människors hälsa eller miljön. 

Förbindelse 

Samtliga medlemmar med båt i SBKs hamn samt säsongsgäster i hamnen skall underteckna en förbindelse att följa SBKs Miljöpolicy samt intyga att båten är fri från TBT (tributyltenn) på båtbotten.

Utfasning av giftiga båtbottenfärger 

Det är, enligt miljöförvaltningen, tillåtet att använda för Östersjön tillåtna biocidfärger (godkända av Kemikalieinspektionen). Båtar målade med, för Östersjön, otillåtna bottenfärger skall vara sanerade till 2023.

SBK ser dock gärna att alla båtar är helt biocidfria från och med år 2023.

Många båtupptagningsplatser saknar godkänd spolplatta vilket innebär att det inte är tillåtet att högtryckstvätt botten vid upptagning.

Myndighetsrekommendationer 

Transportstyrelsen har i två informativa skrifter satt på pränt vad som gäller i fråga om båtbottnar.

Se skrifterna Giftfri båtbotten – så här gör du och Måla båtbotten – Du har väl koll på reglerna? 

Båtunderhåll 

SBK ser gärna att samtliga båtägare är väl informerade om nuvarande och framtida krav som ställs på klubben och båtägarna. 

 • Bottenmålning med biocidfärg bör undvikas. 
 • Om en båt har flera förtöjningsplatser får den bara målas med den bottenfärg som är tillåten i det område som har de mest restriktiva reglerna. I Mälaren får i princip inga biocider förekomma. 
 • Information om godkända och icke godkända bottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida, https://www.kemi.se/global/bekampningsmedel/biocidprodukter/batbottenfarger/batbottenfarger-for-ostkusten.pdf 
 • Istället för att bottenmåla kan båtbotten tvättas 2-3 gånger per säsong i båtbottentvätt alternativ av dykare.
 • Information om båtbottentvätt finns på BoatWashers hemsida www.boatwasher.se
 • För att undvika eller i vart fall vara medveten om när havstulpanerna kommer kan man prenumerera på Havstulpanvarning. Skicka sms ”havstulpan start” till nummer 71120 
 • Har man möjlighet kan man efter Havstulpanvarning gå in i sötvatten, då dör havstulpanerna. I SBKs hamn är Havstulpaner ett mindre problem.

Båtbottentvätt 

Om du inte får bottentvätta din båt på land vid höstupptagningen (båten är målad med biocidfärg innevarande säsong) och du har för avsikt att sluta bottenmåla och i fortsättningen bottentvätta, kan du låta bli att göra rent skrovet under vattenlinjen. Undantag: Om det finns havstulpaner på skrovet, skrapa ner dessa i en hink med en isskrapa INNAN de torkat in. Sjösätt det smutsiga skrovet till våren och kom och bottentvätta när det börjar växa på skrovet igen. 

Båttvätt 

Vid tvätt av båten i övrigt – däck och fribord m.m. – får enligt miljöförvaltningen endast biologiskt nedbrytbara produkter användas. Billigt och bra är Grumme såpa. Självklart finns många andra alternativ. 

Borttagning av båtbottenfärg 

Borttagning av båtbottenfärg kan göras på tre sätt:

 • Skrapning med hjälp av färgborttagningsmedel och skrapa. 
 • Slipning med en slipapparat som är ansluten till dammsugare avsedd för ändamålet. 
 • Blästring, vilket endast bör ske yrkesmässigt.

Vid all borttagning av färg gäller att åtgärder skall vidtagas för att undvika spridning av gifter. Marken under båten skall täckas med presenning (skall läggas dit i samband med upptagning) och vid utförandet av arbetet skall båtens sidor täckas för att undvika spill och läckage. Det kan också finnas behov av att göra ett tak ovanför båten. Vid våtslipning skall vattnet omhändertas och slängas i miljöstationen. Allt farligt avfall såsom avskrapningar och damm skall läggas i upptagningsplatsens miljöstationen eller någon av kommunens återvinningsstationer.

Personligt skydd 

Vid underhållsarbete på båten kan både den som utför arbetet och andra i dess närhet utsättas för mycket giftiga kemikalier. Det kan vara genom inandning av damm eller beröring och det kan komma damm i mun och ögon varför den som utför arbetet bör bära skyddsutrustning i form av andningsskydd, heltäckande kläder, handskar och glasögon. Vid slipning skall andningsskydd med partikelfilter användas. Se mer om andningsskydd på www.andningsskydd.nu. 

Giftfri båtbotten 

När båtbotten väl är ren bör den målas med en epoxifärg som skyddar gelcoaten. Därefter kan eventuellt en hård biocidfri färg av en typ som bildar en hård yta målas på eftersom den underlättar den framtida mekaniska rengöringen. 

Miljövänliga produkter 

Båtägare ska alltid använda de mest miljövänliga produkterna vid underhåll och drift av båten. Det gäller inte bara bottenfärger. 

Drivmedel och kemikalier:

 • Alkylatbensin förordas för bensinmotorer. Tankstationer kan du hitta på Svenska Båtunionens hemsida, www.batunionen.se
 • Miljöglykol/”grön glykol” (propylenglykol) bör användas istället för ”vanlig” etylenglykol som är giftig. 
 • Miljöanpassade biologiskt nedbrytbara oljor rekommenderas före mineraloljor. 
 • Använd inte starka och giftiga rengöringsmedel. Använd helst bara vatten och om absolut nödvändigt endast biologiskt nedbrytbara rengöringsprodukter. 
 • Glykol, olja, diesel eller bensin får inte tömmas på marken eller i vattnet. Lämna in detta på lämplig miljöstation.
 • Om motorn konserverats för vintern, kör helst ur glykolen innan sjösättning eller samla upp glykolen med en hink vid avgasröret när motorn startas i sjön. 
 • Lägg en torkduk under motorn för att suga upp spill eller läckage från motorn vid byte av olja eller oljefilter. Avfall lämnas i miljöstation.
 • Vid byte av kylvätska eller vid konservering ska detta ske under kontrollerad form och med uppsamlingskärl. 
 • Omhändertagande av förorenat slagvatten ska ske genom att särskild absorbent/uppsamlingsduk placeras i kölsvinet/motorrummet och regelbundet slängs i därför avsedd behållare i miljöstationen. 
 • Vid vinterförvaring av båten i hamnen vidtas förebyggande åtgärder för att skydda mot läckage av bränsle, olja och kylvätska. 
 • Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen. 

Vid akuta utsläpp av olja eller andra föroreningar i vattnet eller på land, kontakta Räddningstjänsten, tel. 112. Vid okänt utsläpp i vattnet ring Stockholm Vatten driftcentralen per telefon (dagtid) 08-522 131 00 eller under icke kontorstid SOS Alarm per telefon 08 454 25 70 för hjälp att spåra källan. Kontakta Hamnkapten eller annan styrelsemedlem. Du kan också kontakta Stockholms stads miljöförvaltning. 

Avfallsplan

Vid klubbhuset finns en miljöstation där endast hushållsavfall och glas kan lämnas. Övrigt sorterat avfall kan lämnas i Grovsoprummet belägen i Torpedverkstaden.

För farligt avfall såsom olja, drivmedel, kylvätska och slagvatten rekommenderas kommunens miljöstationer (närmast ligger Preem vid Norrmälarstrand).

Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas i Grovsoprummet eller kommunens miljöstationer.

Båtägare ska hålla allmänt rent och snyggt i hamnen.

Toalettavfall tömmes i sugtömningsstation, den närmaste är vid Vasahamnen.

Har du frågor? Kontakta hamnkapten/styrelsen på: hamnkapten@skeppsholmensbatklubb.se