Miljöpolicy

Inledning

I samband med att man tecknar Kajplatsavtal för Skeppsholmens Båtklubb (SBK) förpliktigar man sig till att följa SBK’s Miljöpolicy (se nedan). Detta innebär bl a att båtägare skall tillse att det finns en giltig ansvarsförsäkring omfattande bärgning, bortforsling och sanering.

Miljöpolicy för Skeppsholmens Båtklubb

Miljöfarlig verksamhet
Den verksamhet som bedrivs på SBK område är av sådan art att den lyder under miljöbalkens regler. I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som skall tillämpas av alla som bedriver någon form av miljöfarlig verksamhet, t.ex. en båtägare som målar sin båtbotten eller konserverar sin motor. Hänsynsreglerna i miljöbalken omfattar bland annat ett kunskapskrav, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen.

 • Kunskapskravet innebär att verksamhetsutövare, exempelvis båtägare eller båtklubb, har skyldighet att besitta tillräckliga kunskaper om vad som gäller för att skydda bland annat miljön, sig själv och andra människor. 
 • Försiktighetsprincipen innebär, bland annat att klubbens medlemmar samt hamngäster skall förhindra att giftiga ämnen riskerar att läcka ut i miljön vid såväl målning som rengöring och borttagning av båtbottenfärg. 
 • Produktvalsprincipen innebär att man skall välja produkter med omsorg, helst biocidfria båtbottenfärger och miljövänliga produkter i övrigt.

SBB och klubbens båtägare är således skyldiga att säkerställa att verksamheten i SBKs hamnområde inte orsakar problem och skada för människors hälsa eller miljön.

Utfasning av giftiga båtbottenfärger
Det är, enligt miljöförvaltningen, tillåtet att använda för Östersjön tillåtna biocidfärger (godkända av Kemikalieinspektionen). Båtar målade med, för Östersjön, otillåtna bottenfärger skall vara sanerade till 2023. Många båtupptagningsplatser saknar godkänd spolplatta vilket innebär att det inte är tillåtet att högtryckstvätt botten vid upptagning.

Myndighetrsrekommendationer
Transportstyrelsen har i två informativa skrifter satt på pränt vad som gäller i fråga om båtbottnar.
Se skrifterna Giftfri båtbotten – så här gör du och Måla båtbotten – Du har väl koll på reglerna? 

Båtunderhåll
Båtägare skall hålla sig väl informerade om nuvarande och framtida miljökrav. Ett par exempel:

 • Bottenmålning med biocidfärg bör undvikas. 
 • Om en båt har flera förtöjningsplatser får den bara målas med den bottenfärg som är tillåten i det område som har de mest restriktiva reglerna. I Mälaren får i princip inga biocider förekomma.
 • Information om godkända och icke godkända bottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida samt här; Biocidprodukter, Bekämpningsmedel, Tillåtna biocidprodukter och Godkända båtbottenfärger för östkusten.
 • I SBKs hamn är Havstulpaner ett mindre problem men för att undvika eller i vart fall vara medveten om när havstulpanerna kommer kan man prenumerera på Havstulpanvarning. Skicka sms ”havstulpan start” till nummer 71120.
 • Har man möjlighet kan man efter havstulpanvarning gå in i sötvatten, då dör havstulpanerna.

Båtbottentvätt

 • Istället för att bottenmåla kan båtbotten tvättas 2-3 gånger per säsong i båtbottentvätt alternativ av dykare.
 • Om du inte får bottentvätta din båt på land vid upptagning (båten är målad med biocidfärg innevarande säsong) och du har för avsikt att sluta bottenmåla och i fortsättningen bottentvätta, kan du låta bli att göra rent skrovet under vattenlinjen.
 • Undantag: Om det finns havstulpaner på skrovet, skrapa ner dessa i en hink med en isskrapa innan de torkat in. Sjösätt det smutsiga skrovet till våren och bottentvätta när det börjar växa på skrovet igen.

Båttvätt
Vid tvätt av båten i övrigt, däck och fribord m.m., får enligt Miljöförvaltningen endast biologiskt nedbrytbara produkter användas. Billigt och bra är Grumme såpa. Självklart finns många andra alternativ. 

Borttagning av båtbottenfärg
Borttagning av båtbottenfärg kan göras på tre sätt:

 • Skrapning med hjälp av färgborttagningsmedel och skrapa. 
 • Slipning med en slipapparat som är ansluten till dammsugare avsedd för ändamålet. 
 • Blästring, vilket endast bör ske yrkesmässigt.

Vid all borttagning av färg gäller att åtgärder skall vidtagas för att undvika spridning av gifter. Marken under båten skall täckas med presenning (skall läggas dit i samband med upptagning) och vid utförandet av arbetet skall båtens sidor täckas för att undvika spill och läckage. Det kan också finnas behov av att göra ett tak ovanför båten. Vid våtslipning skall vattnet omhändertas och slängas i miljöstationen. Allt farligt avfall såsom avskrapningar och damm skall läggas i upptagningsplatsens miljöstationen eller någon av kommunens återvinningsstationer.

Giftfri båtbotten
När båtbotten väl är ren bör den målas med en epoxifärg som skyddar gelcoaten. Därefter kan eventuellt en hård biocidfri färg av en typ som bildar en hård yta målas på eftersom den underlättar den framtida mekaniska rengöringen. 

Miljövänliga produkter
Båtägare ska alltid använda de mest miljövänliga produkterna vid underhåll och drift av båten. Det gäller inte bara bottenfärger. Drivmedel och kemikalier:

 • Alkylatbensin förordas för bensinmotorer. Tankstationer kan du hitta på Svenska Båtunionen.
 • Miljöglykol ”grön glykol” (propylenglykol) bör användas istället för ”vanlig” etylenglykol som är giftig. 
 • Miljöanpassade biologiskt nedbrytbara oljor rekommenderas före mineraloljor. 
 • Använd inte starka och giftiga rengöringsmedel. Använd helst bara vatten och om nödvändigt endast biologiskt nedbrytbara rengöringsprodukter. 
 • Glykol, olja, diesel eller bensin får inte tömmas på marken eller i vattnet. Lämna in på lämplig miljöstation.
 • Om motorn konserverats för vintern, kör helst ur glykolen innan sjösättning eller samla upp glykolen med en hink vid avgasröret när motorn startas i sjön. 
 • Lägg en torkduk under motorn för att suga upp spill eller läckage från motorn vid byte av olja eller oljefilter. Avfall lämnas i miljöstation.
 • Vid byte av kylvätska eller vid konservering ska detta ske under kontrollerad form och med uppsamlingskärl. 
 • Omhändertagande av förorenat slagvatten ska ske genom att särskild absorbent/uppsamlingsduk placeras i kölsvinet/motorrummet och regelbundet slängs i därför avsedd behållare i miljöstationen. 
 • Vid vinterförvaring av båten i hamnen vidtas förebyggande åtgärder för att skydda mot läckage av bränsle, olja och kylvätska. 
 • Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen. 

Vid akuta utsläpp av olja eller andra föroreningar i vattnet eller på land, kontakta Räddningstjänsten, tel. 112. Vid okänt utsläpp i vattnet ring Stockholm Vatten driftcentralen per telefon (dagtid) 08-522 131 00 eller under icke kontorstid SOS Alarm per telefon 08 454 25 70 för hjälp att spåra källan. Kontakta Hamnkapten eller annan styrelsemedlem. Du kan också kontakta Stockholms Stads Miljöförvaltning, Personligt skydd.
Vid underhållsarbete på båten kan både den som utför arbetet och andra i dess närhet utsättas för mycket giftiga kemikalier. Det kan vara genom inandning av damm eller beröring och det kan komma damm i mun och ögon varför den som utför arbetet bör bära skyddsutrustning i form av andningsskydd, heltäckande kläder, handskar och glasögon. Vid slipning skall andningsskydd med partikelfilter användas. Se mer om andningsskydd på www.andningsskydd.nu.

Avfallsstationer

 • Vid klubbhuset finns en miljöstation där endast hushållsavfall och glas kan lämnas. Övrigt sorterat avfall kan lämnas i Grovsoprummet belägen i Torpedverkstaden. 
 • För farligt avfall såsom olja, drivmedel, kylvätska och slagvatten rekommenderas kommunens miljöstationer (närmast ligger vid Preem, Norrmälarstrand).
 • Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas i grovsoprummet eller vid kommunens miljöstationer.
 • Toalettavfall tömmes i sugtömningsstation, den närmaste är vid Vasahamnen.
 • I övrigt gäller att båtägare ska hålla allmänt rent och snyggt i hamnen.