Miljöpolicy

I samband med att man tecknar Kajplatsavtal för Skeppsholmens Båtklubb (SBK) förpliktigar man sig till att följa SBK’s Miljöpolicy. Detta innebär bl a att båtägare skall tillse att det finns en giltig ansvarsförsäkring omfattande bärgning, bortforsling och sanering.

Miljöpolicy för Skeppsholmens Båtklubb

I händelse av incident

I klubbhuset finns 100kg absorberingsmedel (för landbaserade utsläpp) att tillgå samt en 25m lång läns att lägga i vattnet vid utsläpp i vattnet eller avgränsa en sjunken båt som en säkerhetsåtgärd i ett initialt skede. Därutöver:

 • Båtägaren kontaktar Säkerhets- och Miljöansvarig. Kontaktuppgifter finns under Kontakt.
 • Säkerhets- och Miljöansvarig gör, tillsammans med Hamnkapen och båtägaren, en första bedömning av situationen och vidtar åtgärder.
 • Säkerhets- och Miljöansvarig röst väger alltid tyngst och hen har alltid sista ordet. Fokus är att på en snabb insats och reducera påverkan.
 • Om risk för kontaminering föreligger eller skett kontaktar Säkerhets- och Miljöansvarig relevanta myndigheter, ex. räddningstjänsten, kustbevakningen, SFV och Miljöförvaltningen.
 • Medlemmar ska ha egna verktyg såsom absorptionsdukar i båten för uppsamling av förorenat slagvatten. Utöver detta finns material i klubbhuset enligt följande; se ovan
 • Båtägaren ansvarar (enligt Kajplatsavtalet) för eventuell bärgning, bortforsling och sanering.

Vid akuta utsläpp av olja eller andra föroreningar i vattnet eller på land, kontakta Räddningstjänsten, tel. 112. Vid okänt utsläpp i vattnet ring Stockholm Vatten driftcentralen per telefon (dagtid) 08-522 131 00 eller under icke kontorstid SOS Alarm per telefon 08 454 25 70 för hjälp att spåra källan. Kontakta Hamnkapten eller annan styrelsemedlem. Du kan också kontakta Stockholms Stads Miljöförvaltning.

Miljöfarlig verksamhet
Den verksamhet som bedrivs på SBK område är av sådan art att den lyder under Miljöbalkens regler. I Miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som skall tillämpas av alla som bedriver någon form av miljöfarlig verksamhet, t.ex. en båtägare som målar sin båtbotten eller konserverar sin motor. Hänsynsreglerna i Miljöbalken omfattar bland annat ett kunskapskrav, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen;

 • Kunskapskravet innebär att verksamhetsutövare, exempelvis båtägare eller båtklubb, har skyldighet att besitta tillräckliga kunskaper om vad som gäller för att skydda bland annat miljön, sig själv och andra människor.
 • Försiktighetsprincipen innebär, bland annat att klubbens medlemmar samt hamngäster skall förhindra att giftiga ämnen riskerar att läcka ut i miljön vid såväl målning som rengöring och borttagning av båtbottenfärg.
 • Produktvalsprincipen innebär att man skall välja produkter med omsorg, helst biocidfria båtbottenfärger och miljövänliga produkter i övrigt. 

Utfasning av giftiga båtbottenfärger

SBK och båtägare måste säkerställa att verksamheten i SBKs hamnområde inte orsakar problem och skada för människors hälsa eller miljön. Båtklubben är således skyldig att ha en utfasningsplan för att totalt fasa ut otillåtna färger. Styrelse har beslutat följande;

 • Varje enskild båtägare (medlemmar och säsongsgäster) har 3 år på att åtgärda detta.
 • Inför sommarsäsong 2027 ska man kunna uppvisa ett godkänt XRF-protokoll.
 • Inga godkänt protokoll. Ingen kajplats.
 • Båtar efter 1995 behöver inte testas mot att bevis att inga otillåtna färger använts kan uppvisas. Båtar äldre än 1995 måste testas oavsett.
 •  De båtar som har värden under Tenn ≥ 100 ug/cm2  behöver INTE saneras.
 • De båtar med för höga värden MÅSTE saneras innan man återigen kan erhålla kajplats.
 • Båtägarna ska tillse att sanering av skroven sker på ett miljövänligt sätt.
 • För nya medlemmar och säsongsgäster kommer SBK, som verksamhetsansvarig, från och med sommarsäsongen 2025 ställa krav på att båtar som ligger i vår hamn kan visa upp ett godkänt XRF-protokoll gällande båtbottenfärg.

Båtbottenfärger

XRF-mätning genomförs med anledning av Miljöbalkens krav på verksamhetsutövarna att visa att verksamheten inte har skadlig effekt på miljön. Primärt är man ute efter att identifiera de båtar som eventuellt har kvar TBT-färg. Sekundärt vill vi även kartlägga halten av bly, zink och koppa.

Bottenfärger för fritidsbåtar innehållande TBT har varit totalförbjudna sedan 1989. Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik,  det vill säga även fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas.

Vad säger lagen och Stockholms Stads Miljöförvaltning

Båtar som inte uppfyller ovanstående krav kan bli belagda med nyttjandeförbud enligt AFS-förordning. Ansvaret rent juridiskt faller på båtägaren, men även på Skeppsholmens Båtklubb, som verksamhetsutövare av båthamn, har ansvar för att tillse att gällande miljölagar och regler efterföljs.

Stockholms Stad har som målsättning att samtliga klubbar med felaktiga båtbottenfärger ska ha en utfasningsplan för biocidhaltiga båtbottenfärger (ex. TBT) och att sanering av TBT-båtar ska ske snarast. Viktigt att notera att detta gäller även den som inte har sin båt på klubben, ligger vid annan brygga, även kan räknas som verksamhetsutövare.

Så går det till

XRF-mätning utförs med hjälp av ett instrument som skickar ut röntgenstrålning mot båtskrovet och snabbt kan analysera halterna av koppar, zink, tenn och bly. Om det finns TBT i bottenfärgen ger detta utslag. För att kunna genomföra mätning, måste båten vara torrsatt och torr.

XRF-mätningarna ska utföras av godkända mätförättare. Det åligger varje båtägare att hitta en auktoriserad inspektör, planera, ombesörja och bekosta ett test. Ett krav är att efter utförde mätning kunna visa upp intyg på att båten inte har spår av TBT. Kostanden är (enbart själva testet), I skrivande stund, ca 2000 kr från Happy Boat.

Fler tips finns även här: Mät båtbotten med XRF.

Båtunderhåll

Båtägare skall hålla sig väl informerade om nuvarande och framtida miljökrav. Ett par exempel:

Båtbottentvätt

 • Många båtupptagningsplatser saknar godkänd spolplatta vilket innebär att det inte är tillåtet att högtryckstvätt botten vid upptagning.
 • Istället för att bottenmåla kan båtbotten tvättas 2-3 gånger per säsong i båtbottentvätt alternativ av dykare.
 • Om du inte får bottentvätta din båt på land vid upptagning (båten är målad med biocidfärg innevarande säsong) och du har för avsikt att sluta bottenmåla och i fortsättningen bottentvätta, kan du låta bli att göra rent skrovet under vattenlinjen. Undantag: Om det finns havstulpaner på skrovet, skrapa ner dessa i en hink med en isskrapa innan de torkat in. Sjösätt det smutsiga skrovet till våren och bottentvätta när det börjar växa på skrovet igen.
 • I SBKs hamn är Havstulpaner ett mindre problem men för att undvika eller i vart fall vara medveten om när havstulpanerna kommer kan man prenumerera på Havstulpanvarning. Skicka sms ”havstulpan start” till nummer 71120. Har man möjlighet kan man efter havstulpanvarning gå in i sötvatten, då dör havstulpanerna.

Båttvätt

 •  Vid tvätt av båten i övrigt, däck och fribord m.m., får enligt Miljöförvaltningen endast biologiskt nedbrytbara produkter användas.
 • Billigt och bra är Grumme såpa. Självklart finns många andra alternativ.

Borttagning av båtbottenfärg

Borttagning av båtbottenfärg kan göras på tre sätt:

 • Skrapning med hjälp av färgborttagningsmedel och skrapa.
 • Slipning med en slipapparat som är ansluten till dammsugare avsedd för ändamålet.
 • Blästring, vilket endast bör ske yrkesmässigt.

Vid all borttagning av färg gäller att åtgärder skall vidtagas för att undvika spridning av gifter. Marken under båten skall täckas med presenning (skall läggas dit i samband med upptagning) och vid utförandet av arbetet skall båtens sidor täckas för att undvika spill och läckage. Det kan också finnas behov av att göra ett tak ovanför båten. Vid våtslipning skall vattnet omhändertas och slängas i miljöstationen. Allt farligt avfall såsom avskrapningar och damm skall läggas i upptagningsplatsens miljöstationen eller någon av kommunens återvinningsstationer. Vid en eventuell sanering finns mer information i Transportstyrelsens broschyr; Rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare: Sanering av bottenfärg som innehåller TBT eller andra farliga ämnen från fritidsbåtsskrov.

Giftfri båtbotten

När båtbotten väl är ren bör den målas med en epoxifärg som skyddar gelcoaten. Därefter kan eventuellt en hård biocidfri färg av en typ som bildar en hård yta målas på eftersom den underlättar den framtida mekaniska rengöringen.

Miljövänliga produkter

Båtägare ska alltid använda de mest miljövänliga produkterna vid underhåll och drift av båten. Det gäller inte bara bottenfärger. Drivmedel och kemikalier:

 • Alkylatbensin förordas för bensinmotorer. Tankstationer kan du hitta på Svenska Båtunionen.
 • Miljöglykol ”grön glykol” (propylenglykol) bör användas istället för ”vanlig” etylenglykol som är giftig.
 • Miljöanpassade biologiskt nedbrytbara oljor rekommenderas före mineraloljor.
 • Använd inte starka och giftiga rengöringsmedel. Använd helst bara vatten och om nödvändigt endast biologiskt nedbrytbara rengöringsprodukter.
 • Glykol, olja, diesel eller bensin får inte tömmas på marken eller i vattnet. Lämna in på lämplig miljöstation.
 • Om motorn konserverats för vintern, kör helst ur glykolen innan sjösättning eller samla upp glykolen med en hink vid avgasröret när motorn startas i sjön.
 • Lägg en torkduk under motorn för att suga upp spill eller läckage från motorn vid byte av olja eller oljefilter. Avfall lämnas i miljöstation.
 • Vid byte av kylvätska eller vid konservering ska detta ske under kontrollerad form och med uppsamlingskärl.
 • Omhändertagande av förorenat slagvatten ska ske genom att särskild absorbent/uppsamlingsduk placeras i kölsvinet/motorrummet och regelbundet slängs i därför avsedd behållare i miljöstationen.
 • Vid vinterförvaring av båten i hamnen vidtas förebyggande åtgärder för att skydda mot läckage av bränsle, olja och kylvätska.
 • Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen.

Personligt skydd

Vid underhållsarbete på båten kan både den som utför arbetet och andra i dess närhet utsättas för mycket giftiga kemikalier. Det kan vara genom inandning av damm eller beröring och det kan komma damm i mun och ögon varför den som utför arbetet bör bära skyddsutrustning i form av andningsskydd, heltäckande kläder, handskar och glasögon. Vid slipning skall andningsskydd med partikelfilter användas. Se mer om andningsskydd på Här.

Avfallshantering

 • Vid klubbhuset finns en miljöstation där endast hushållsavfall och glas kan lämnas. Övrigt sorterat avfall kan lämnas i Grovsoprummet belägen i Torpedverkstaden.
 •  För farligt avfall såsom olja, drivmedel, kylvätska och slagvatten rekommenderas kommunens miljöstationer (närmast ligger vid Preem, Norrmälarstrand).
 •  Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas i grovsoprummet eller vid kommunens miljöstationer.
 • Toalettavfall tömmes i sugtömningsstation, den närmaste är vid Vasahamnen.
 • I övrigt gäller att båtägare ska hålla allmänt rent och snyggt i hamnen.